Terminologia A — Z: 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

A

Aikablokki: Aikaväli, jota käytetään mainonnan suunnitteluun ja katselun raportointiin. Esim. prime time (18-24) tai off prime.

Ajassa siirretty katselu (time shifted viewing - TSV): Viivästetysti/ajassa siirretysti tapahtuva katselu. Termi, jota käytetään tv:n katselun raportoinnissa. Kts. myös VOSDAL.

AMR (average minute rating): Kts. keskikatsojamäärä.

Antennitelevisio, antenni-tv: Televisioteknologia, jossa kuva välittyy antenniverkon kautta.

ATV (average time viewed):  Katseluun keskimäärin käytetty aika. Ilmoitetaan tavallisesti muodossa min/vrk, min/viikko jne. Kts. myös Katselumäärä.

ATS (average time spent): Katseluun keskimäärin käytetty aika niiden parissa, jotka tavoitettiin (eli niiden jotka katsoivat vähintään 1 minuutin).

AVOD (advertising video on demand): Mainosrahoitteinen suoratoistopalvelu, esim. MTV Katsomo, Ruutu ja Discovery +.

 

B

Brand Lift: Ilmainen työkalu, jolla mitataan mainosten vaikutusta brändimielikuvaan.

Bränditurvallisuus: Huomioidaan mainostamisessa varmistamalla, että brändi ja mainosviestit näkyvät turvallisen ja laadukkaan sisällön yhteydessä.

BVOD (broadcaster video on demand): Kattotermi tv-yhtiöiden tuottamalle laadukkaalle suoratoistosisällölle. Pitää sisällään niin mainosrahoitteisen (AVOD) kuin tilaajamaksullisen (SVOD) VOD:n.

 

C

CSOV (commercial share of viewing): Kts. Kaupallinen katseluosuus.

CPT/CPM; (cost per thousand/cost per mille): Kampanjakohtainen hinta per tuhat katsojaa, eli paljonko maksaa 1000 henkilön kontaktimäärä halutussa kohderyhmässä. Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

CPP (cost per gross rating point) = cost of broadcast schedule (GRPS): Kontaktihinta yhtä GRP- / TRP-yksikköä kohden, joka kertoo hinnan yhden brutopeittoprosentin (rating point) tavoittamiseksi kohderyhmässä. Sama kuin yhden TRP:n hinta. Kts. opas Tv-matematiikan perusteet.

CTV (Connected TV): Kattotermi, jolla viitataan internetiin kytkeytyneillä laitteilla tapahtuvaan katseluun. Esimerkkejä CTV:n soveltamisesta ovat vaikkapa osallistavat QR-koodit. Kts. myös HbbTV ja hybridi-tv.

D

DTH (direct to home): TV:n katselu, jonka vastaanottotapana on oma lautasantenni.

DAI (digital add insertion): Dynaaminen jakelutekniikka, joka mahdollistaa kohdennettavuuden ja jonka avulla videomainoksia voi näyttää lineaarisessa televisiossa sekä suoratoistosisältöjen yhteydessä.

DVB (digital video broadcasting):Eurooppalainen digi-tv-standardi, joka on valittu Suomessa digitaaliseksi lähetysjärjestelmäksi. DVB-tunnusta käytetään myös lisämerkintöjen DVB-T, DVB-C ja DVB-S kanssa.

 

E

EPG (electronic programme guide): Sähköinen ohjelmaopas

Estimaatti (viewers, rating): Keskikatsojamäärä (1000 katsojaa) yhdelle minuutille. Pidemmälle aikajaksolle estimaatti on minuuttiyleisöjen keskiarvo.

 

F

Finnpanelin tv-mittaritutkimus: Toimii tv-katselun sekä mainonnan ostamisen ja myymisen tunnuslukujen tuottajana Suomessa. Tv-mittaritutkimus on myös osa Finnpanelin Total TV -mittausta.

Frekvenssi: Kts. Toistokontrolli. Lisätietoa myös Tv-matematiikan perusteet -oppaassa.

FTA-kanava (free to air): Maksuton kanava, jonka sisällöt ovat kaikille ilmaisia.

 

G

GRP (gross rating point): Kanavan, aikablokin, ohjelman tai katkon keskikatsojamäärä suhteessa koko väestöön (keskikatsojamäärä jaettuna väestön koolla ja kerrottuna sadalla). Vrt. TRP.

 

H

HbbTV (hybrid broadcast broadband): HbbTV on standardi, joka yhdistää tv-lähetyksen ja laajakaistan tuomalla CTV:n ominaisuudet helppokäyttöisesti katsojien saataville.

Hybriditelevisio (Hybrid Broadband TV): HbbTV-standardilla toimiva televisio, joka mahdollistaa esimerkiksi QR-koodien käytön ja osallistumisen erilaisiin äänestyksiin kaukosäätimellä.

Henkinen saavutettavuus (mental availability): Todennäköisyys, jolla ostaja huomaa, tunnistaa tai ajattelee brändiä ostotilanteessa ja valitsee kyseisen brändin muiden sijaan.

Huomioarvo (attention score): Brand recall -tutkimuksissa eli brändin jättämää muistijälkeä selvittävissä tutkimuksisssa käytettävä mittari.

Huomiomittari: Huomiotutkimuksessa tai -mittauksessa käytetty mittari.

Huomiomittaus: Kts. Huomiotutkimus.

Huomiosekunnit (attentive seconds): Yksi huomiotutkimuksen keskeinen mittari, joka kertoo, kuinka monen sekunnin ajan katsoja on huomannut mainosta.

Huomiotalous (attention economy): Ympäristö, jossa kilpaillaan erilaisilla sisällöillä ja palveluilla ihmisten huomiosta. Huomiotaloudessa ihmisten huomio pyritään muuttamaan rahaksi esimerkiksi mainosten avulla.

Huomiotutkimus (attention study): Tutkimus, jolla pyritään selvittämään mediamainonnalla saavutettua huomiota. Tavoitteena on todentaa, kuinka kauan käyttäjä on altistunut eli viettänyt aikaa mainoksen parissa.

HVOD (hybrid video on demand): HVOD yhdistää mainosrahoitteisen suoratoistopalvelun (AVOD Advertising Video on Demand) ja tilaajarahoitteisen mallin (SVOD Subscribtion Video on Demand).

I

Indeksi (index, affinity): Luku, joka kertoo, miten esimerkiksi tv-ohjelmaa katsotaan (määrä tai tavoittavuus) kohderyhmässä verrattuna koko väestöön.

Impressio (ad impression): Mainosnäyttö (engl. ad impression).

Inscreen (myös viewability): Todennettu display-mainosnäyttö.

Instream-mainonta: Videomainos, jota esitetään videosisällön alussa (preroll), keskellä (midroll) ja sisällön päätyttyä (postroll).Todennettu display-mainosnäyttö.

ITV (internet-tv): Kts. Online-tv

IPTV (internet protocol television): Internet-pohjainen tv-ohjelmien lähetystapa, joka mahdollistaa esimerkiksi vuorovaikutteisten tv-ohjelmien jakelun.

Iso ruutu (Big Screen): Käytetään yleisesti televisiosta, kun verrataan pieniin katselulaitteisiin, kuten tabletti tai puhelin.

J

 

K

Kaapelitelevisio: Televisioteknologia, jossa kuva välittyy kaapeliverkon kautta.

Kampanjan kokonaiskontaktit: (gross impacts): Kaikkien niiden mainoskatkojen yhteenlaskettu keskikatsojamäärä (tuhansina tai GRP/TRP:nä), joissa kampanjaan kuuluvaa TV-mainosspottia on esitetty. Katkojen keskikatsojamäärät lasketaan yhteen joko valitussa kohderyhmässä (TRP tai tuttavallisemmin ”terppi”) tai koko väestössä (GRP).

Kanavakortti: Kanavakortin (myös ohjelmakortti tai kaapelikortti) avulla tilataan maksukanavia kaapelitelevisiosta.


Katko: Kts. Mainoskatko

Katseluminuutti (time of viewing): Koko väestön tai kohderyhmän edustajan katseluun keskimäärin käyttämä minuuttimäärä (engl. time of viewing).

Katselumäärä: Katseluun keskimäärin käytetty aika. Katselumäärää mitataan minuuteissa (1 min pienin yksikkö) Kts. myös ATV / ATS.


Katseluosuus: (share of viewing): Ohjelman katseluosuus kertoo, kuinka moni tv:n katsojista katsoi keskimäärin juuri kyseistä ohjelmaa. Kanavan katseluosuus lasketaan kanavan jakamalla kanavan katseluminuutit tv:n katseluminuuteilla. Kanavien katseluosuuksia ilmaistaan esim. koko vuorokauden, prime timen tai tietyn tunnin osalta.


Katsomisintensiteetti: Ohjelmatasolla esitettävä prosenttiluku, joka kertoo, kuinka suuren osuuden katsojat todellisuudessa ohjelmasta katsoivat.


Kaupallinen katseluosuus: Kaupallisen tv-kanavan (tai niiden yhdistelmien) osuus kaikkien kaupallisten tv-kanavien kokonaiskatselusta. Eli esim. Nelosen saamat katseluminuutit jaettuna kaikkien kaupallisten tv-kanavien katseluminuuteilla.


Keskikatsojamäärä: (average minute rating, AMR): Minuuttiyleisöjen keskiarvo (tai kokonaisminuutit jaettuna ohjelman kestolla). Ilmoitetaan tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP).

Keskimääräinen toisto: (average frequency, AvgFreq): Laskennallinen luku, joka kertoo, kuinka monella kampanjan kohderyhmään kuuluvalla on mahdollisuus kohdata mainos. Keskimääräinen toisto saadaan, kun lasketaan yhteen ohjelman peitto per päivä per spotti. Kts. myös OTS.

Kontakti: Televisiossa mainosspotin kontakti on kyseisen mainoskatkon keskikatsojamäärä (tuhansina tai TRP:nä). Tv-mainonta ostetaan ja takuutetaan kontakteissa. Kts. myös Mainoskatkon keskikatsojamäärä.

Kohderyhmä: Väestöryhmä, jonka katselua tms. analysoidaan. Mainonnassa kohderyhmä on se joukko, jonka huomiota ostetaan, myydään ja raportoidaan.

Kokonaiskatselu (consolidated viewing): Lopullinen katselumäärä, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta. Tämän jälkeen katselua ei enää kerry katkolle, ohjelmalle tai kanavalle, vaan se ohjautuu muuhun ruudun käyttöön.

Konversioprosentti: Se osuus kohderyhmästä, jotka täyttää kohderyhmälle asetetun tavoitteen. Jos tavoitteena on esimerkiksi saada kohdeyleisö klikkaamaan tiettyä linkkiä, konversioprosentti kertoo, kuinka suuri osuus kohdeyleisöstä on linkkiä klikannut.

Kustannus per GRP/TRP: Kts. CPP (cost per point)

Kustannus tuhatta kontaktia kohti:Kts. CPT / CPM (cost per thousand / cost per mille)

 

L

Lineaarinen televisio: Televisiolähetys, joka lähetetään kaapeliverkon, antenniverkon tai satelliitin (mutta ei siis internetin) välityksellä. Lineaarista televisiota katsotaan ajoitettuna televisiosta livehetkenä tai takautuvasti. Vrt. Suoratoistopalvelu.

Live-katselu (live viewing): Katselu ohjelman lähetyksen aikana. Termi, jota käytetään tv:n katselusta raportoitaessa. Termi, jota käytetään tv:n katselua raportoitaessa.

Live-tv: Kts. suora lähetys

Lopulliset luvut (consolidated): Kokonaiskatselusta kertova luku, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta. Ns. virallinen valuutta. Termi, jota käytetään tv:n katselua raportoitaessa.

Lähetysaika: Tv-yhtiöiden lähetyspäiväkirjoissa määritelty aikaväli, jolloin nimetty ohjelma lähetetään.

M

Mainonnan näkyvyys: Mittari, jolla mitataan mainonnan näkyvyyttä (engl. viewability) käyttäjän ruudulla. Mainos on näkyvä (viewable impression), kun sen pinta-alasta näkyy tietty osa käyttäjän ruudulla tietyn aikaa. (Lähde: IAB Finland)

Mainoskatko: Ohjelman katkaiseva tauko lähetysajassa, jossa mainokset esitetään (eng. commercial break).
Mainoskatkon keskikatsojamäärä: Mainoskatkon minuuttiyleisöjen keskiarvo. Ilmoitetaan joko tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP).

Mainosrahoitteinen: Ohjelmaa tuotetaan mainostajien rahoituksella.

Mainosnäyttö: Yksittäinen mainoskatkon mainospaikka. Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty.

Mainosspotti: Ohjelmaa tuotetaan mainostajien rahoituksella.

Maksukanava: Erikseen tilattava maksullinen televisiokanava, kuten C More, Ruutu+ ja Viasat. Kts. myös kanavakortti.

Massamedia: Kattotermi joukkotiedotusvälineille (erityisesti televisio, radio ja lehdistö) jotka viestivät yksisuuntaisesti monelle vastaanottajalle.

Minuuttiyleisö (minute audience): Yhden minuutin katsojamäärä. Pienin mittaritutkimuksen tuottama yksikkö, josta muodostuu yhdessä lähetystietojen kanssa ohjelmien katselumäärät.

Mainosten lyhytaikainen myyntivaikutus: Suhde niiden välillä, jotka ovat tehneet ostoksen mainoksen vaikutuksen alaisena, ja niiden, jotka ovat tehneet ostoksen muista syistä.

Moninäyttökatselu: Erilaisten laitteiden, kuten kännykän ja tietokoneen, käyttö yhtä aikaa tv-katselun ohessa (engl. multiscreen viewing, second screen viewing).

N

Net fraction: Kts. Katsomisintensiteetti

Nettivideo: Mikä tahansa nettiin ladattu ja sieltä katsottavissa oleva video, esimerkiksi YouTubessa tai Vimeossa.

Nettopeitto/nettotavoittavuus (net reach):  Kampanjan saavuttamat nettokontaktit  (engl. net reach), eli vähintään yhden spotin kampanjasta nähneet/kuulleet. Voidaan myös käyttää kuvaamaan sitä, montako kohderyhmään kuuluvaa yhdellä medialla tai mediayhdistelmällä on tavoitettu. Ilmoitetaan tuhansina (000) tai osuutena kohderyhmästä (%).

Näyttötiheys: Kts. Toisto

O

Off-prime: Parhaan katseluajan ulkopuolinen katseluaika. Vrt. Prime time.

Ohjelma: Kanavan ohjelmavirran tai ohjelmatarjooman yksittäinen esitettävä kokonaisuus (engl. TV programme). Kaupallisilla kanavilla ohjelmaan sisältyvät myös sen lomassa olevat mainoskatkot.

Ohjelman kokonaiskeskikatsojamää: Ohjelman jakson eri esityskertojen keskikatsojamäärät, tallennekatselu ja online-tv-katselu yhteenlaskettuna.

Ohjelmakirjasto: Ohjelmakirjasto on kuukausimaksullinen sisältökokonaisuus, jossa maksetaan rajattomasta sisältöjen käytöstä kiinteää hintaa. Kts. myös Suoratoistopalvelu.

Ohjelmakortti: Kts. Kanavakortti.

Ohjelmasponsorointi: Sponsori tukee rahallisesti esitettävää ohjelmaa. Yleensä brändi mainitaan ennen ja/tai jälkeen mainoskatkon. Kts. myös Tuotesijoittelu.

OLV (online video): Internetissä katsottava video.

Online-tv: Kts. suoratoistopalvelu

OTS (opportunity to see): Laskennallinen luku, joka kertoo, kuinka monella kampanjan kohderyhmään kuuluvalla on mahdollisuus kohdata mainos. OTS lasketaan jakamalla kampanjan TRP-summa (määrä) kampanjan nettopeitolla (tavoittavuus). Kts. myös Keskimääräinen toisto.

OTT ( over the top):  Internetin välityksellä toimiva tv-palvelu tai laite. OTT-palveluja ovat esim. Elisa Viihde, Netflix ja HBO Nordic. Kts. myös suoratoistopalvelu ja CTV.

Outstream-mainonta (in page): Videomainos, joka esitetään muualla kuin videosisällön yhteydessä.

 

P

Paluukanava: Digi-tv-tekniikkaan liittyvä järjestelmä, joka mahdollistaa vuorovaikutteiset lisäpalvelut, kuten osallistumisen äänestyksiin tv:n välityksellä.

Peittoprosentti: Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (=100%) on väestöestimaatti (rating = TVR).

Perustutkimus: TV-taloudet Suomessa -tutkimus. Laaja kirjekysely, jolla kerätään tietoja tv-talouksista Suomessa. Dataa hyödynnetään mm. tv-mittarin paneelin muodostamisessa. 

Prime time: Television katselun ”huippuaika”, jolloin katsojia on eniten. Prime time on yleensä klo 18–23 välisenä aikana, mutta ajankohta saattaa vaihdella eri maissa.

Profiili (adhesion): Kertoo paljonko kanavan tai ohjelman katselusta (määrästä) tuli miltäkin kohderyhmältä esim. 60 % naisilta ja 40 % miehiltä.

Päivätavoittavuus (daily reach): Vähintään minuutin yhden päivän aikana katselleet eli tavoitettu yleisö. Voidaan määritellä myös tiukemmin esim. 5 minuuttia yhtäjaksoisesti katselleet.

Premium-video: Ammattimaisesti tuotettua videosisältöä, joka kohdennetaan bränditurvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä sitoutuneelle yleisölle.

Päällekkäispeitto:  Kertoo, kuinka moni katsoja/kuulija tavoitettiin esim. useammalla kuin yhdellä eri medialla (% tai tuhatta).

 

Q

 

R

Rating point: Näkemiskertojen määrä, joka vastaa yhtä prosenttia kohderyhmästä (GRP tai TRP).

RBS-sponsorointi: Ns. kelluva ohjelmayhteistyö, jossa brändin ohjelmayhteistyötunnukset näkyvät tv-yhtiön määrittämien ohjelmien yhteydessä.

Reach (tavoittavuus): Kanavien tavoittavuus (000 tai %), joka määritellään kuinka moni katsoi ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti.

ROI (return on investment): Panos-tuottosuhde, joka kertoo mainonnan tai markkinoinnin kannattavuudesta.

ROS (run of site), läpi sivuston: Samaa mainosta näytetään läpi sivuston.

 

S

Satelliittitelevisio: Televisioteknologia, jossa kuva välitetään satelliitin avulla.

SEO (search engine optimization): Viittaa verkkosivujen sisältöjen hakukoneystävälliseen suunnitteluun, jotta sivusto näkyy korkeammalla hakutuloksissa.

SEM (search engine marketing): Hakukonemarkkinointia, jolla pyritään parantamaan sijoitusta hakutuloksissa maksetulla mainonnalla hakukoneissa.

SMATV (satellite master antenna TV): Television katselun vastaanottotapana, esim. taloyhtiön yhteinen lautasantenniverkko.

SOM (share of market): Markkinaosuus.


SOV (share of voice): Yhden mainostajan (prosentti)osuus kaikista mediapanostuksista tietyssä kategoriassa tietyllä ajanjaksolla. Mitataan TNS:n keräämästä mediapanostusdatasta.

SOV (share of viewing): Kts. Katseluosuus.

SOV/SOM-indeksi: Mediapanostus suhteutettuna markkinaosuuteen.
Spotti (spot): Yksittäinen mainoskatkon mainospaikka. Spotin hinta määritellään päivämäärän, kellonajan, mainostajan, tuoteryhmän ja tuotteen perusteella.

Spotti (spot): Yksittäinen mainoskatkon mainospaikka (mainosnäyttö). Spotin hinta määritellään mm. kauden/vuodenajan, kohderyhmän tai aikablokin perusteella sekä mainostajan vuosisopimukseen perustuen.

STAS (short-term advertising strength): Kts. Mainosten lyhytaikainen myyntivaikutus.

Suora lähetys: Radio- taio televisiolähetys, jota ei ole nauhoitettu etukäteen, vaan se lähetetään reaaliaikaisena suoraan katsojille.

Suoratoistopalvelu: Ilmainen kuukausimaksullinen sisältökokonaisuus, jossa maksetaan rajattomasta sisältöjen katselusta. Tallenteiden katselua ei ole sidottu lähetysaikaan tai -paikkaan. Suomessa mediayhtiöillä on omat maksuttomat suoratoistopalvelunsa, kuten Yle Areena, MTV Katsomo ja Ruutu. Esimerkkejä maksullisista palveluista ovat Netflix, HBO Max, C More ja Ruutu+, Discovery+-palvelu.


SVOD (subscription/streaming video on demand): Tilaajarahoitteista sisältöä, kuten C More, Ruutu+ ja Discovery+-palvelu.

 

T

Tavoittavuus (reach): Kanavien ja ohjelmien tavoittavuus ilmaistaan tuhansina tai prosentteina (000 tai %). Kanavien osalta tavoittavuus kertoo, kuinka moni katseli kanavaa vähintään yhden minuutin päivässä/viikossa. Ohjelman kohdalla tavoittavuus kertoo, kuinka moni katseli ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti. 

Tavoitettu yleisö (tavoittavuus): Tavoitettu yleisö tv-ohjelman yhteydessä eli vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti ohjelmaa katsoneet. Päivä- ja viikkotavoittavuus lasketaan päivän/viikon aikana vähintään minuutin ohjelmaa katsoneista.

Tilaajarahoitteinen: Palvelu rahoitetaan käyttäjien kuukausi- tai vuosimaksuilla.

Tilausvideo: Kts. VOD

Tehokas toisto: Prosenttiosuus kohderyhmästä, joka on altistunut mainonnalle tietyllä toistotasolla, engl. effective frequency, effective reach.

Toisto: Kuinka monta kertaa kohderyhmään kuuluva henkilö näki mainoksen. Vrt. keskimääräinen toisto.

Toistokontrolli: Frekvenssi eli kuinka monta kertaa korkeintaan samaa mainosta näytetään samalle selaimelle tai kirjautuneelle käyttäjälle. Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

Total TV: Suomessa mitataan ensimmäisten joukossa koko maailmassa Total TV -katselua, johon sisältyy online-tv ja tv (Finnpanel).

Total TV-mittaus: Sisältöjen katselun mittaus kaikilta päätelaitteilta. Tv-mittaritutkimus laajeni koskemaan myös Yle Areenan, MTV-palvelun, Ruudun ja Discovery+-palvelun katselua aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Trendi: Raportoinnissa esitettävä ko. viikon "viralliset" katseluminuutit ja tavoitettu yleisö kanavittain.

TRP (target rating point): Kanavan, aikablokin, ohjelman tai katkon keskikatsojamäärä suhteutettuna kohderyhmän kokoon (keskikatsojamäärä jaettuna kohderyhmän koolla ja kerrottuna sadalla). Kampanjassa TRP kertoo spotin/katkon kontaktit (impacts). Kutsutaan Suomessa myös sanalla "terppi". Toimii tietyissä medioissa (TV, radio) ostovaluuttana.

TSV (time shifted viewing): Kts. Ajassa siirretty katselu.

Tuotesijoittelu: Ohjelmaan on upotettu mainostajan tuote tai logo (engl. product placement). Vrt. myös Ohjelmasponsorointi.

TV-mittaritutkimus: Television katselun mittaus- ja raportointijärjestelmä. Lyhenne TAM = television audience measurement.

TVOD (transactional video on demand): Sarja tai elokuva, joka vuokrataan tai ostetaan kertaveloituksella esimerkiksi internetistä, kuten Apple TV:stä.

TSV (time shifted viewing): Kts. ajassa siirretty katselu

 

U

 

V

Viewability: Kts. Mainonnan näkyvyys.

Viikkotavoittavuus: Viikon tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin viikon aikana kanavaa, televisiota, videota jne. katsoneet. Engl. weekly reach.

VOD: Video, joka on ladattavissa tai katsottavissa suoratoistona. Suomessa käytetään myös termiä tilausvideo.

VOSDAL (viewed on same day as live): Ohjelmalle lähetyspäivänä ja seuraavan yönä klo 02.00 mennessä kertynyt viivästetty katselu. TV-vuorokausi alkaa 02:00 ja päättyy 01:59:59.

Väestöestimaatti: Väestötilaston mukainen väestömäärä eri kohderyhmille. Engl. population.

 

W

 

X

 

Y

Yliyönluvut (Live + VOSDAL): Ohjelman lähetyksen aikana tapahtuva live-katselu ja samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu yhteen laskettuna. Termi, jota käytetään tv:n katselua raportoitaessa. Kts. myös Lopulliset luvut.

Yhteismitallisuus (cross media measurement): Eri medioiden käytössä olevien tunnuslukujen saattaminen vertailukelpoisiksi eli yhteismitallisiksi. 
Suomessa Total TV -mittauksessa on kyse Total TV -median yhteismitallisuudesta (cross platform measurement). Katso tarkempaa infoa TTVAM -käsittelevistä julkaisuista.

Z

 

Å

 

Ä

Älytelevisio: Internet-yhteyttä hyödyntävä televisio (engl. Smart TV), jossa on internet-selain, sovelluksia jne.

 

Ö

 


 

Lähteet:

Digita
Finnpanel (sanasto)
MTV Media (Ota mediajargoni haltuun!)
Screenforce Showroom
Wikipedia

 

TV-mainonnan perusteet

Haluatko tietoa TV:n mahdollisuuksista, tavoittavuudesta ja tulevaisuudesta?

Olemme koonneet oppaan, mistä löydät perustietoja vaikuttavasta TV-mainonnasta. Saat oppaasta ideoita ja inspiraatiota TV:n hyödyntämiseen.

Lataa opas