Screenforce Finland ry on television tekijöiden ja hyödyntäjien yhteisö. Screenforce Finland mm. jakaa tietoa televiosta, tekee omaa tutkimus- ja selvitystyötä ja järjestää tapahtumia ja koulutusta. Screenforce Finland myös järjestää vuosittain Parhaat sekunnit -kilpailun.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan muun muassa, mitä henkilötietoja Screenforce Finland kerää ja miten niitä käytetään sekä kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista.

 

1. Yhteystiedot

Screenforce Finland Ry

Postiosoite: Mannerheimintie 15bB, 00260 Helsinki

Y-tunnus: 1799117-0

Yhteyshenkilö: Televisiotoiminnan johtaja Anna Lujanen

Puhelin 040 5274734

anna.lujanen@screenforce.fi

 

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja

 • Ylläpitäessämme postituslistaamme. Tietoja tarvitaan uutiskirjeiden lähettämiseen, yleiseen alaa koskevaan viestintään sekä tapahtumiin ja kutsuihin liittyen.
 • Kilpailujen (esim. Parhaat sekunnit), koulutusten ja vastaavien tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Tietoja tarvitaan näihin tapahtumiin liittyvään yhteydenpitoon ja laskutukseen.
 • Tehdessämme Screenforcen toimialaan liittyviä tutkimuksia.
 • Kohdentaessamme viestintää ja suoramarkkinointia Hubspot -palvelun avulla.

Edellä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin henkilöstä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Sähköpostiosoite
 3. Puhelinnumero
 4. Työnantajan nimi
 5. Asema/titteli
 6. Laskutustiedot (kilpailujen, koulutusten ja tapahtumien yhteydessä, saattavat sisältää henkilötietoja)
 7. Postiosoite (kilpailujen yhteydessä, mikäli palkinnon toimittaminen sitä edellyttää)

Henkilötiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän liittyessään postituslistalle tai ilmoittautuessaan kilpailuun, koulutukseen tai muuhun tapahtumaan.

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinoinnin osalta rekisteröidyltä on pyydetty suostumus käsittelyyn.

 

3. Tietojen säilytysaika

Postituslistan tietoja säilytetään niin pitkään kuin henkilö eroaa postituslistalta tai jos havaitaan, että henkilö ei enää ole työnantajansa palveluksessa.

Kilpailujen, koulutusten ja tapahtumien tietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen ko. tapahtuman toteuttamiseksi, kuitenkin aina enintään vuoden.

 

4. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa

 • ulkoistetulle laskutusyritykselle, siltä osin kuin tietoja tarvitaan laskutusta varten
 • ulkoistetuille tapahtumanjärjestäjille ilmoittautuessasi tapahtumaan
 • ulkoistetuille tutkimuksentekijöille

Muuten emme luovuta henkilötietoja muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Liittyessäsi postituslistalle tai ilmoittautuessasi tapahtumaan antamasi tiedot siirretään HubSpot Inc -nimiselle yritykselle, joka hoitaa näiden tietojen jatkoprosessoinnin.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.